Caseo - Burlington,Goju-Ryu,Goju Ryu,Goju-Ryu Karate-Do,Goju Ryu Karate-Do,Okinawa Goju-Ryu Karate-Do,Okinawan Goju-Ryu Karate-Do,Jundokan, Okinawa Karate,Okinawan Goju-Ryu Karate-Do Jundokan,Okinawa Goju-Ryu Karate-Do Kyokai,Okinawa Goju-Ryu Karate-Do Kyokai Jundokan,Kanryo Higaonna,Chojun Miyagi,Ei'ichi Miyazato,Koshin Iha,Tetsunosuke Yasuda,Matayoshi Kobudo,Shinko Matayoshi,Shinpo Matayoshi,International Okinawa Kobudo Association">

Instructors
Home Special Events Contact Seminars Pictures Associations Escrima Kobudo Jundokan Karate Classes Instructors Dojo

 

 

Sensei Caseo - Burlington

 
Head Instructor, Burlington Karate & Kobudo
Over 25 years as a full time practitioner 

Karate

Current Rank, 7th Dan
Title, Kyoshi
Shibu (Official Branch) Dojo, Ontario, Okinawa Goju-Ryu Karate-Do So Honbu
6th Dan from Koshin Iha Hanshi, 10th Dan, Okinawa Goju-Ryu Karate-Do, Jundokan, Okinawa, Japan
5th Dan from Ei’ichi Miyazato Hanshi, 10th Dan, Okinawa Goju-Ryu Karate-Do, Jundokan, Okinawa, Japan
Personal student of: Testsunosuke Yasuda Hanshi, 10th Dan
Served as President and Head Instructor, Goju-Ryu Karate-Do Kenkyu-Kai from 1999 - 2006
Sensei Savoy has received detailed instruction in Kihon, Kata, Bunkai, Yakusoku Kumite, Junbi Undo, Hojo Undo and Kakie in Okinawa, Japan from Ei’ichi Miyazato Sensei, Koshin Iha Sensei, Tetsunosuke Yasuda Sensei, Seikichi Kinjo Sensei, Tetsu Gima Sensei, Masaji Taira Sensei and  Hisao Sunagawa Sensei. Also received instruction from Morio Higaonna and Teruo Chinen.

 

Kobudo

5th Dan, Matayoshi Kobudo
Shidoin (Certified Kobudo Instructor)
Received instruction from Yoshiaki Gakiya Sensei, Jyosei Yogi Sensei and Mikio Nishiuchi Shihan.
 

 

 

Escrima

Instructor Largo Mano Escrima (Single Stick, Double Stick, Single Sword, Sword & Dagger, Double Swords)

Other

Studied Kickboxing and sparring techniques from Sensei Chris Baldwin

Experienced in Japanese Ju-Jutsu and Brazilian Ju-Jutsu

 

 

Senpai Stephen Shein

 

Assistant Instructor, Burlington Karate & Kobudo

Karate

2nd Dan, Okinawa Goju-Ryu Karate-Do

 

 

Kobudo

2nd Dan, Matayoshi Kobudo

Escrima

Level 4 Proficiency Certificate (Single Stick, Double Stick, Single Sword, Sword & Dagger), Largo Mano Escrima

 

 

Senpai Lee Jarvis

 

Assistant Instructor, Burlington Karate & Kobudo

Karate

2nd Dan, Okinawa Goju-Ryu Karate-Do

 

 

Kobudo

1st Dan, Matayoshi Kobudo

Escrima

Level 4 Proficiency Certificate (Single Stick, Double Stick, Single Sword, Sword & Dagger), Largo Mano Escrima

 

 

Senpai Lyndsay Shein

 

Assistant Instructor, Burlington Karate & Kobudo

Karate

2nd Dan, Okinawa Goju-Ryu Karate-Do

 

 

Kobudo

2nd Dan, Matayoshi Kobudo

Escrima

Level 4 Proficiency Certificate (Single Stick, Double Stick, Single Sword, Sword & Dagger), Largo Mano Escrima

 

 

Senpai Kevin Oakley

 

Assistant Instructor, Burlington Karate & Kobudo

Karate

2nd Dan, Okinawa Goju-Ryu Karate-Do

Escrima

Level 4 Proficiency Certificate (Single Stick, Double Stick, Single Sword, Sword & Dagger), Largo Mano Escrima

 

 

Senpai Luke Orbine

 

Assistant Instructor, Burlington Karate & Kobudo

Karate

1st Dan, Okinawa Goju-Ryu Karate-Do

 

 

Senpai Mike Shein

 

Assistant Instructor, Burlington Karate & Kobudo

Karate

1st Dan, Okinawa Goju-Ryu Karate-Do

 

 

Kobudo

1st Dan, Matayoshi Kobudo

Escrima

Level 4 Proficiency Certificate (Single Stick, Double Stick, Single Sword, Sword & Dagger), Largo Mano Escrima

 

 

Senpai Melody Tan

 

Assistant Instructor, Burlington Karate & Kobudo

Karate

1st Dan, Okinawa Goju-Ryu Karate-Do

 

 

Kobudo

1st Dan, Matayoshi Kobudo

 
Copyright © 2007 Caseo - Burlington